عنوان شماره داخلی
دفتر ریاست233
امور دانشجویی ودفترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشکده221-311-209
کتابخانه229
معاون آموزشی228
رئیس اداره آموزش316
 کارشناس آموزش گروه عمران معماری 263
کارشناس آموزش گروه کامپیوتر- تاسیسات - تربیت بدنی 314
کارشناس گروه مکانیک- ساخت و تولید- متالورژی260
کارشناس آموزش گروه برق 262
کارشناس سامانه سمیاد275
معاونت اداری مالی222
مسئول امور مالی 290
اموراداری277
کارشناسان حسابداری220
معاون دانشجویی208
رئیس اداره خدمات دانشجویی211
معاون پژوهشی227
رئیس ارتباط باصنعت317
اداره حراست231
رئیس اداره فرهنگی  وهنری 210
رئیس  اداره تربیت بدنی300-302
دفتر اساتید204
کارشناس فارغ التحصیلان218
رئیس گروه مکانیک258
رئیس گروه برق321
رئیس  گروه خدمات حرفه ای 230
رئیس گروه عمران267
مسئول کارپردازی292
سرپرست خوابگاه278
مسئول سلف سرویس275-285
نگهبانی 333
نگهبانی 307